Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIE-OVEREENKOMST BEDRIJVEN

Deze algemene voorwaarden voor de licentieovereenkomst hieronder stellen de belangrijkste voorwaarden en condities welke van toepassing zijn op het gebruik van de HogeNood Software.

1. DEFINITIES

1.1 HogeNood –  is een onderneming geregistreerd in Nederland met Kamer van Koophandelnummer 82343861. Het geregistreerde kantoor staat in Heerhugowaard - Stationsplein 99-182, 1703 WE.

1.2 HogeNood Toilet Management Systeem of Software – software genaamd HogeNood en is geproduceerd door HogeNood. De Software omvat de Mobiele Applicatie Software, de Tablet Software en de Content Management Software.

1.3 Mobiele Applicatie Software of HogeNood App – software genaamd HogeNood en is geproduceerd door HogeNood voor smartphones (toestellen met besturingssystemen Android en iOS) die de Klant inzicht geeft in welke organisaties en Licentienemers een toiletservice aanbieden en onder welke voorwaarden.

1.4 Tablet Software of HogeNood Tablet – software genaamd HogeNood en is geproduceerd door HogeNood voor tablets die bezoekers in staat stelt om een beoordeling af te geven. De Schoonmakers worden in staat gesteld om hun schoonmaakbeurten digitaal af te tekenen. De Licentienemer wordt in staat gesteld om advertenties te presenteren.

1.5 Content Management Software of HogeNood CMS – software genaamd HogeNood en is geproduceerd door HogeNood die de Licentienemer in staat stelt om zijn toiletservice aan te bieden, te managen en te monitoren. De rechten van de Gebruiker zijn afhankelijk van het HogeNood Pakket waarmee toegang verkregen wordt tot deze HogeNood CMS onderdelen.

1.6 HogeNood Pakket - het type pakket bepaalt de rechten die vrij worden gegeven in het HogeNood CMS. De volgende type HogeNood pakketten worden onderscheiden: brons, zilver of goud. De rechten per pakket zijn gespecificeerd op de Website.

1.7 Klant – een persoon die de HogeNood App gebruikt en eventueel kan vragen om toiletservice van organisaties of de Licentienemer.

1.8 Licentienemer – een rechtspersoon die een toiletservice aanbiedt. Alle licentienemers worden ook partners van HogeNood.

1.9 Gebruiker – een persoon in dienst van de Licentienemer die de toiletservice mogelijk maakt voor de Klant. Het aantal Gebruikers is gemaximaliseerd tot het aantal afgenomen HogeNood Pakketten.

1.10 Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden van de licentieovereenkomst aangeboden door HogeNood.

1.11 Overeenkomst – een overeenkomst tussen HogeNood en de Licentienemer over het gebruik van de Software bestaande uit deze Algemene voorwaarden en eventuele aanvullende condities die in de toekomst worden afgesproken tussen HogeNood en de Licentienemer.

1.12 Licentie – het recht om de Software te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.

1.13 Website – De website van HogeNood benaderbaar via www.hogenood.nl

1.14 Prijslijst – de prijslijst van HogeNood die de prijzen indiceren die Licentienemer aan HogeNood dient te betalen als Licentievergoeding.

1.15 Licentievergoeding – de te betalen vergoeding door de Licentienemer aan HogeNood voor het gebruik maken van de Software. De te betalen vergoeding is afhankelijk van de HogeNood Tablet Vergoeding in combinatie met de HogeNood CMS Vergoeding.

1.16 HogeNood Tablet Vergoeding – te betalen vergoeding door de Licentienemer aan HogeNood voor het gebruikmaken van de HogeNood Tablet. De te betalen vergoeding is afhankelijk van het aantal HogeNood Tablets.

1.17 HogeNood CMS Vergoeding – te betalen vergoeding door de Licentienemer aan HogeNood voor het gebruikmaken van het HogeNood CMS. De te betalen vergoeding is afhankelijk van het aantal en type HogeNood Pakketten. De prijzen zijn terug te vinden op de Prijslijst.

2. TOETREDING TOT DE OVEREENKOMST

2.1 Voorafgaand aan het gebruik maken van de Software dient de Licentienemer akkoord te gaan met de Offerte die HogeNood aan Licentienemer heeft voorgelegd. Hiermee bevestigt Licentienemer tevens de Algemene voorwaarden. Hierna zal HogeNood voor Licentienemer een persoonlijk account creëren met een wachtwoord gekozen door HogeNood. Indien Licentienemer geen Offerte heeft gehad, maar toch een persoonlijk account heeft gekregen en gebruik maakt van de Software dan zijn ook de Algemene voorwaarden bevestigt.

Er wordt bevestigt dat:

2.1.1 het een rechtsgeldig opgerichte organisatie is en in overeenstemming met de wet gerechtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan;

2.1.2 het zorgvuldig deze Algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, inclusief alle verplichtingen die ontstaan voor de Licentienemer zoals hierin is bepaald;

2.1.3 het instemt dat het gebonden is door de voorwaarden en bepalingen zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst;

2.1.4 alle doorgegeven informatie aan HogeNood accuraat, correct en compleet is;

2.1.5 het niet ongeautoriseerde personen gebruik laat maken van Licentienemers zijn account noch dat deze overgedragen of toegewezen wordt aan anderen;

2.1.6 het de Software niet gebruikt voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik;

2.1.7 het niet de Software of andere HogeNood inhoud zal kopiëren of distribueren zonder schriftelijke toestemming van HogeNood;

2.1.8 het voldoet ten alle tijde volledig met het toepasselijk recht in de Europese Unie;

2.1.9 hij het volledig eens is met de privacy policy van HogeNood welke benaderbaar is via de Website.

2.2 De Gebruikers van de Licentienemer zijn gerechtigd een persoonlijk account te krijgen voor het gebruiken van het HogeNood CMS.

2.3 De verkregen wachtwoorden die de Licentienemer en Gebruiker ontvangt voor het gebruik van de Software mogen niet worden onthuld aan derden.

3. SOFTWARE & ONDERSTEUNING

3.1 The Software staat toe dat Licentienemer en Gebruikers verzoeken kunnen krijgen van Klanten geïnteresseerd in het gebruikmaken van de toiletservice die de Licentienemer aanbiedt. Voor alle duidelijkheid: HogeNood kan op geen enkel mogelijke wijze worden beschouwd als handelend persoon namens de Klant.

3.2 Voor additionele informatie over de Software raadpleeg dan de Website.

3.3 Volledige en tijdige betalingen van de HogeNood CMS Vergoeding machtigt de Licentienemer om ondersteuning te ontvangen van HogeNood (op werkdagen tussen 08:00 tot 17:00 Nederlandse tijd) via mail of telefoon bij de door u bekende relatiebeheerder. De ondersteuning vangt aan op het moment dat de Overeenkomst in gaat en stopt bij beëindiging van de overeenkomst. HogeNood heeft het recht om de accounts van Licentienemer en Gebruikers te blokkeren of te verwijderen zonder voorafgaande melding indien de betaling van de Licentienemer een vertraging heeft die verder dan 14 (veertien) dagen na de oorspronkelijke betaaldatum ligt.

3.4 HogeNood doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de Software zonder gebreken te laten draaien. HogeNood zal prompt reageren op eerste verzoek van Licentienemer op eventuele defecten en deze oplossen wat betreft de Software en zijn functionaliteit.

4. LICENTIEVERLENING

4.1 Hierbij verleent HogeNood de Licentienemer, onderworpen aan de bepalingen in de Overeenkomst, een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Software volgens de voorwaarden zoals hier beschreven.

4.2 De Licentienemer is gemachtigd om Gebruikers een sublicentie te verlenen om HogeNood CMS te gebruiken volgens de voorwaarden zoals hier beschreven. Om onduidelijkheid te voorkomen: de Licentienemer is niet gerechtigd om HogeNood CMS te licenseren of sublicenseren aan anderen dan Gebruikers.

4.3 De Licentienemer zal HogeNood een vergoeding betalen krachtens sectie 5 van de Algemene Voorwaarden.

4.4 De verleende Licentie is geldig voor een niet gelimiteerde periode.

4.5 De verleende Licentie en de gegeven sublicenties gegeven door de Licentienemer worden automatisch ingetrokken op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd. Na beëindiging van de Overeenkomst dienen de Licentienemer en de Gebruikers direct te stoppen met het gebruik van de Software en is HogeNood gemachtigd om de persoonlijke accounts te blokkeren of te verwijderen zonder voorafgaande melding.

4.6 Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de Software, inclusief code en database, is eigendom van HogeNood. De Licentienemer verkrijgt geen rechten van eigenaarschap van de Software of enige samenhangende documentatie.

5. LICENTIE VERGOEDING

5.1 De Licentienemer betaalt de Licentievergoeding aan HogeNood voor het gebruik van de Software voor de bedragen gespecifieerd in de Prijslijst:

5.1.1 jaarlijkse vergoeding voor elke HogeNood Tablet (ook aangegeven als HogeNood Tablet Vergoeding)

5.1.2 jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van HogeNood CMS (ook aangegeven als HogeNood CMS vergoeding). De te betalen vergoeding is afhankelijk van het aantal en type HogeNood Pakketten.

5.2 Alle geïdentificeerde prijzen in de Prijslijst zijn exclusief BTW. De Prijslijst kan variëren van tijd tot tijd. HogeNood zal Licentienemers notificeren van wijzigingen via mail en wel minimaal (14) veertien dagen voor de respectievelijke wijzigingen van kracht zullen zijn.

5.3 De Licentienemer zal ieder jaar de Licentie Vergoeding vooraf aan HogeNood betalen.

6. UPGRADES

6.1 HogeNood stelt de meeste recente versies van de HogeNood Software beschikbaar aan Licentienemer.

6.2 Indien licentienemer beschikt over een HogeNood Tablet dan verplicht hij zich tot het installeren van de meest recente versie van de HogeNood Tablet.

7. GARANTIES

7.1 De HogeNood Software wordt gebruikt ‘in de staat waarin het zich bevindt’ (‘as is’) en HogeNood geeft geen garanties wat betreft het gebruik of de prestaties van de HogeNood Software. Licentienemer aanvaardt dat geen enkel software-product vrij van fouten is.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 HogeNood is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat mag ontstaan voor Licentienemer of Gebruikers welke direct of indirect onder de Overeenkomst vallen of de Software gebruiken, inclusief maar niet gelimiteerd tot:

8.1.1 iedere directe of indirecte financiële verliezen;

8.1.2 verliezen of winst verwachte besparingen;

8.1.3 verlies van business, contracten, contacten, goodwill, reputatie en/of enig verlies dat kan ontstaan door onderbreking van de business;

8.1.4 verlies of onnauwkeurigheid van data; en

8.1.5 of een ander type verlies of schade.

8.2 HogeNood is niet aansprakelijk voor acties of niet-acties van Klanten die gebruikmaken van de Software en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die kan ontstaan aan de Licentienemer of Gebruikers als resultaat van deze acties of niet-acties van Klanten.

8.3 HogeNood is niet aansprakelijk voor het proper functioneren van de Software en enig verlies of schade dat kan ontstaan voor de Licentienemer en/of Gebruikers als resultaat. HogeNood is gemachtigd om het gebruik van de Software te beëindigen van de Licentienemer en/of Gebruikers indien de Licentienemer en/of Gebruikers de Software gebruikt op een onverenigbaar of ongeautoriseerd toestel.

8.4 HogeNood is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan ontstaan aan Klanten in connectie met het gebruik maken van de toiletservice aangeboden door de Licentienemer of de Gebruikers.

8.5 Wanprestaties van een van HogeNood zijn verplichtingen als gevolg van overmacht. Overmacht zijn omstandigheden welke buiten de controle van HogeNood liggen en welke op het moment van ingang van de Overeenkomst niet redelijkerwijs van HogeNood in overweging, vermeden of verholpen konden worden.

8.6 De Licentienemer is verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van een goede en stabiele internetverbinding en stroomvoorziening om de HogeNood Software en in het bijzonder de HogeNood Tablet goed te laten functioneren.

8.7 De Licentienemer is volledig aansprakelijk voor inbreuk op de Overeenkomst.

8.8 De Licentienemer is volledig aansprakelijk voor enig direct en/of indirect verlies en of schade dat HogeNood ondervindt van de inbreuk op de Overeenkomst.

9. DUUR EN BEËINDIGING

9.1 De Overeenkomst gaat voor onbepaalde tijd in op het moment dat de offerte getekend wordt door Licentienemer. Ook als Licentienemer geen offerte heeft gehad, maar toch een persoonlijk account en wachtwoord heeft gekregen en gebruik maakt van de Software dan gaat op het moment van inloggen de Overeenkomst in.

9.2 HogeNood kan de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door vooraf de Licentienemer schriftelijk te notificeren. Waarbij deze in ieder geval 14 (veertien) kalenderdagen van te voren de notificatie ontvangt.

9.3 HogeNood is gemachtigd om onmiddellijk te beëindiging in het geval inbreuk gepleegd wordt op de Overeenkomst en/of toepasselijk recht bij de Licentienemer en/of Gebruikers.

9.4 Bij beëindiging van deze Overeenkomst dienen de Licentienemer en de Gebruikers direct te stoppen met het gebruik maken van de Software, dienen alle HogeNood kopieën van de Software geretourneerd te worden en/of te worden verwijderd van toestellen.

9.5 De Licentienemer kan te allen tijde de Overeenkomst op ieder moment ontbinden door HogeNood schriftelijk te notificeren. Waarbij deze in ieder geval 30 (dertig) kalenderdagen van te voren de notificatie ontvangt.

10. WIJZIGINGEN

10.1 HogeNood mag de Algemene voorwaarden te allen tijden wijzigen door een herziene versie te plaatsen op de Website (https://www.hogenood.nu/legal.html). HogeNood zal Licentienemers notificeren van wijzigingen via mail en wel minimaal (zeven) dagen voor de respectievelijke wijzigingen van kracht zullen zijn.

10.2 Als de Licentienemer niet akkoord gaat met de hierboven beschreven wijzigingen dan dient de Licentienemer onmiddellijk een schriftelijke notificatie te versturen naar HogeNood en te stoppen met het gebruik maken van de Software. In deze situatie is de Overeenkomst geacht beëindigd te zijn op de datum van ingang van de aankondiging van de wijziging van HogeNood. Als de Licentienemer het gebruik van de Software blijft continueren na de datum waarop de wijziging in werking treedt dan wordt geacht dat de Licentienemer de wijziging heeft geaccepteerd.

11. CONTACT INFORMATIE

11.1 De Licentienemer is verplicht om HogeNood onmiddellijk te notificeren als er veranderingen zijn in Licentienemer zijn contact informatie en dient deze informatie accuraat en up-to-date te houden.

11.2 De Contactinformatie van HogeNood is beschikbaar op de Website.

12. ALGEMENE BEPALINGEN

12.1 Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen.

12.2 Elke kennisgeving vereist op grond van deze overeenkomst dient voldoende aangeven te worden en wel als volgt: (i) persoonlijk afgeleverd, (ii) per koerier met bewijs van levering, (iii) per aangetekende post of (iv) per e-mail. Elke kennisgeving die wordt verzonden of verzonden in overeenstemming met deze clausule 13.2 wordt geacht te zijn ontvangen: (i) indien op het moment van levering aan de partij persoonlijk afgeleverd; (ii) indien per koerier, de door de koerier vermelde datum waarop de envelop met de kennisgeving is afgeleverd; (iii) indien verzonden per aangetekende post, op de 10e dag na het overhandigen van het document naar het postkantoor voor levering aan de partij; en (iv) indien verzonden per e-mail, op de dag dat de partij die de e-mail bevestigt de ontvangst van de desbetreffende e-mail of op de 2e kalenderdag na de verzending van de e-mail. Dit op voorwaarde dat de afzender niet een foutmeldingsbericht (kennisgeving dat de e-mail niet werd geleverd aan de partij) heeft ontvangen.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 De overeenkomst is beheerst door en wordt gehandhaafd in overeenstemming met Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen die kunnen ontstaan uit of in verband met de Overeenkomst zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen. Indien het geschil niet kan worden beslecht met onderhandelingen dan zal over het geschil worden beslist door de Rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar

Datum inwerkingtreding: 05-05-2015